Δηλώσεις Κτηματολογίου

Είναι η διαδικασία κατά την οποία όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο  δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματος τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί του ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Για το λόγο αυτό η δήλωση γίνεται από αυτόν που έχει δικαίωμα στην οριζόντια ή στην κάθετη ιδιοκτησία.

Τέτοια δικαιώματα είναι :

 • η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα)
 • η επικαρπία
 • η δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λπ.)
 • η υποθήκη
 • μεταφορά συντελεστή δόµησης

Δικαιολογητικά

Με τη δήλωση υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 • Εξουσιοδότηση με απλή υπογραφή αν η δήλωση κατατεθεί από Τρίτο Πρόσωπο.
 • Απλό αντίγραφο τίτλου ή τίτλων  και του/των  πιστοποιητικών μεταγραφής.
 • Απλό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού ,σημείωμα απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμού (π.χ ΔΕΗ , ΕΥΔΑΠ…) που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ του δικαιούχου.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα όπου απαιτείται. Για παράδειγμα στις δομημένες περιοχές η αναφορά της οδού και του αριθµού είναι επαρκής πληροφορία για τον εντοπισµό του ακινήτου. Επίσης στις περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανοµή, αναδασµός ή πράξη εφαρμογής), είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθµού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεµαχίου κλπ, όπως αναφέρεται στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος είναι απαραίτητη εφόσον:

– αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο.

– γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου.

– έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το ακίνητο.

– έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση              φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξη εφαρμογής κλπ).

 

 • Έντυπο πληρωμής τέλους κτηματογράφησης το οποίο δίνεται από το Κτηματολογικό Γραφείο την στιγμή της αίτησης . Η καταβολή του πάγιου  τέλους κτηματογράφησης γίνεται μέσω των τραπεζών και ΕΛΤΑ με την προσκόμιση του προ-εκτυπωμένου Εντύπου “Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης & Υπολογισμού πάγιου τέλους” ή μέσω Internet Banking. Προσοχή! Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται µόνο μετά την καταβολή του παγίου τέλους.