48ώρη Ενημέρωση

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ 48ΩΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πότε απαιτείται

Η εκτέλεση εργασιών με την διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης αφορά κυρίως σε εργασίες επισκευής σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια ή νομίμως υφιστάμενες αυτοτελείς ιδιοκτησίες, όπως:

α) Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του.

β) Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων – όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

γ) Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.

δ) Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίου.

ε) Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.

στ) Συντήρηση, επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

ζ) Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους έως ογδόντα εκατοστά (0,80 μ).

η) Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια.

θ) Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.

ι) Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφισταμένων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

Διαδικασία

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, και γνωστοποίηση από τον ενδιαφερόμενο του οικείου αστυνομικού τμήματος.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

  • Αναζήτηση – αίτηση και παραλαβή της οικοδομικής άδειας και λοιπών δικαιολογητικών.
  • Σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων.
  • Ενημέρωση της Υπηρεσίας Δόμησης και του οικείου Αστυνομικού τμήματος