ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την υποστήριξη επιχειρήσεων για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ τη διεκπεραίωση όλης της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται από το ΕΣΗΔΗΣ:

– Εγγραφή φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ
– Δημιουργία προφίλ
– Υποβολή προσφοράς
– Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
– Παρακολούθηση όλης της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης