ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την υποστήριξη επιχειρήσεων για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΥΜΕ τη διεκπεραίωση όλης της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται από το ΕΣΗΔΗΣ:

– Εγγραφή φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ
– Δημιουργία προφίλ
– Υποβολή προσφοράς
– Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
– Παρακολούθηση όλης της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης

Ανακατασκευές Ανακαινίσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση-ανακατασκευή οποιουδήποτε χώρου ή κτιρίου, επαγγελματικού ή μη, με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

 • Ανακαινίσεις
 • Γυψοσανίδες – Χωρίσματα
 • Αλουμίνια
 • Ψευδοροφές
 • Οικοδομικές Εργασίες
 • Ελαιοχρωματισμοί-Τεχνοτροπιες
 • Δάπεδα παντός τύπου
 • Πλακάκια
 • Μονώσεις
 • Κεραμοσκεπές
 • Ξυλουργικά
 • Ηλεκτρικά
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
 • Αποφράξεις

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά στο 2110131302 και ένας συνεργάτης μας θα σας διευκρινίσει άμεσα κάθε απορία σας.

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) θεωρούνται τα καταστήματα στα οποία γίνεται παρασκευή, συσκευασία, διάθεση σε πελάτες (όρθιους, καθιστούς, περαστικούς), αποθήκευση, διανομή, εγκατάσταση και τροφοδοσία αυτόματων μηχανημάτων φαγητών, τροφίμων γλυκισμάτων και ποτών.

Επίσης Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) θεωρούνται επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν Υπηρεσίες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μέσω των οποίων μπορούν να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία όπως κομμωτήρια, γυμναστήρια κ.λπ.

Δικαιολογητικά για την Προέγκριση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση), τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή − οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο).

β) Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

 

* Η προέγκριση είναι απαραίτητη για την έναρξη επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.

Δεν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο δήμο για την ίδρυση Κ.Υ.Ε. εφόσον:

α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.λπ).

β) Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων).

γ) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου Κ.Υ.Ε., για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Continue reading “Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος”

Άδειες Λειτουργίας Ιατρείων – Πολυϊατρείων – Διαγνωστικών

Για την άδεια λειτουργίας των απλών ιατρείων απαιτούνται τα εξής:

 • Διάγραμμα κάτοψης εις διπλούν στο οποίο αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ιατρείου οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 και ΦΕΚ 2302/2012.
 • Βεβαίωση μηχανικού ότι όλοι οι χώροι είναι Κύριας Χρήσης.
 • Βεβαίωση μηχανικού ή από την αρμόδια ΥΔΟΜ σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής όπου θα στεγαστεί το ιατρείο.

Κατόπιν συνεννόησης, κανονίζεται επιτόπου συνάντηση στο χώρο, όπου γίνεται έλεγχος του ακινήτου ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 και ΦΕΚ 2302/2014 για τη στέγαση ιατρείου.

Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σωστή χωροθέτηση ώστε να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 και ΦΕΚ 2302/2012 (π.χ. φυσικός φωτισμός/αερισμός, περιπτώσεις συστέγασης, περιπτώσεις συστέγασης ειδικών ειδικοτήτων π.χ. ψυχίατρος δερματολόγος. κ.λπ) και γίνεται αποτύπωση.

Άμεση παράδοση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών (διαγράμματα κατόψεις και βεβαιώσεις).

 

Άδεια Λειτουργίας Πολυϊατρείων

 

Για την άδεια λειτουργίας των Πολυϊατρείων απαιτούνται τα εξής:

 • Διάγραμμα κάτοψης εις διπλούν στο οποίο αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ιατρείου οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 και ΦΕΚ 2302/2012.
 • Βεβαίωση μηχανικού ότι όλοι οι χώροι είναι Κύριας Χρήσης.
 • Βεβαίωση μηχανικού ή από την αρμόδια ΥΔΟΜ σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής όπου θα στεγαστεί το πολυϊατρείο.
 • Βεβαίωση νομιμότητας.
 • Βεβαίωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο−μηχανολόγο ή διπλωματούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.
 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.
 • Βεβαίωση Στατικής επάρκειας (σε ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται).

 

Κατόπιν συνεννόησης, κανονίζεται επιτόπου συνάντηση στο χώρο, όπου γίνεται αποτύπωση του ακινήτου.

Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σωστή χωροθέτηση ώστε να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 και ΦΕΚ 2302/2012 (π.χ, φυσικός φωτισμός/αερισμός, περιπτώσεις συστέγασης, περιπτώσεις συστέγασης ειδικών ειδικοτήτων πχ ψυχίατρος δερματολόγος κ.λπ).

Πραγματοποιείται έλεγχος νομιμότητας του ακινήτου.

Υποβολή μελέτης πυρασφαλείας για την έκδοση πιστοποιητικού στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία στην οποία ανήκει το ακίνητο.

Άμεση παράδοση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

Άδεια Λειτουργίας Διαγνωστικών Εργαστηριών

Για την άδεια λειτουργίας των Διαγνωστικών Εργαστηρίων σύμφωνα με το ΦΕΚ 1802Β/2014 απαιτούνται τα εξής:

 • Διάγραμμα κάτοψης εις διπλούν στο οποίο αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ιατρείου οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 και ΦΕΚ 2302/2012.
 • Βεβαίωση μηχανικού ότι όλοι οι χώροι είναι Κύριας Χρήσης.
 • Βεβαίωση μηχανικού ή από την αρμόδια ΥΔΟΜ σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής όπου θα στεγαστεί το ιατρείο.
 • Βεβαίωση νομιμότητας.
 • Βεβαίωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο−μηχανολόγο ή διπλωματούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.
 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.

Κατόπιν συνεννόησης, κανονίζεται επιτόπου συνάντηση στο χώρο, όπου γίνεται αποτύπωση του ακινήτου.

Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σωστή χωροθέτηση ώστε να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 84/2001 και ΦΕΚ 2302/2012 (π.χ. φυσικός φωτισμός/αερισμός, περιπτώσεις συστέγασης).

Πραγματοποιείται έλεγχος νομιμότητας του ακινήτου.

Υποβολή μελέτη πυρασφαλείας για την έκδοση πιστοποιητικού στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία στην οποία ανήκει το ακίνητο.

Άμεση παράδοση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Πραγματογνωμοσύνες

Η εταιρεία μας διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και στελέχωση καθώς και αξιόλογους συνεργάτες είναι σε θέση να σας παρέξει υπεύθυνα κάθε είδους πραγματογνωμοσύνη που αφορά τεχνικά θέματα με σοβαρότητα, επιμέλεια, γρήγορα και οικονομικά.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά στο 2110131302 και ένας συνεργάτης μας θα σας διευκρινίσει άμεσα κάθε απορία σας.

Δηλώσεις Κτηματολογίου

Είναι η διαδικασία κατά την οποία όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο  δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματος τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί του ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Για το λόγο αυτό η δήλωση γίνεται από αυτόν που έχει δικαίωμα στην οριζόντια ή στην κάθετη ιδιοκτησία.

Τέτοια δικαιώματα είναι :

 • η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα)
 • η επικαρπία
 • η δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λπ.)
 • η υποθήκη
 • μεταφορά συντελεστή δόµησης

Continue reading “Δηλώσεις Κτηματολογίου”

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον

Τι είναι

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2100 € /τ.μ και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια αυξάνοντας παράλληλα την αξία του.

 

Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για νομίμως υφιστάμενα κτήρια σε όλη τη χώρα, που:

 

 • βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 €/ τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πριν τις 31.12.2009
 • έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
 • δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα και
 • οι ιδιοκτήτες τους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

 

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας καλύψει τόσο από πλευράς των ενεργειακών επιθεωρήσεων και συμβούλου έργου όσο και από πλευράς των προσφορών-κατασκευής των υπό εκτέλεση παρεμβάσεων.

 

Ποιοι πολίτες μπορούν να ενταχτούν στο Πρόγραμμα

Βάσει του οδηγού του προγράμματος δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 

Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α1 ή Α2 ή Β.

Ωφελούμενοι κατηγορίας Α1: οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000€.

 

Ωφελούμενοι κατηγορίας Α2: οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000€ και δεν ξεπερνά τις 40.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000€ και δεν ξεπερνά τις 60.000€.

 

Ωφελούμενοι κατηγορίας Β: οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000€ και δεν ξεπερνά τις 80.000€.

 

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου, ισχύουν επιπλέον τα εξής:

 

-Εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας Α1 ή Α2 τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών κατοικίας, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία Β εντάσσονται στην κατηγορία Α2, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Β, εντάσσονται στην κατηγορία Β. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του.

 

-Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

 

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα  δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

2.Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου.

3.Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ).

Δικαιολογητικά

 

 1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συναίνεση των συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο1 από το όποιο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απαιτούμενη παρέμβαση)2.
 2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου Ωφελούμενου
 3. Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου
 5. ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης3
 6. Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
 7. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)4 μόνο στην περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.
 8. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)5
 9. α. Αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν και

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ενοίκου:

 1. ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή επαγγελματική στέγη
 2. ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί, ή

γ. Αντίγραφό Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)6 συγκύριου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.

 1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 2. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
 3. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένου Διαμερίσματος
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας

Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου μέρος των δικαιολογητικών υποβάλλονται από τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών:

 1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Συνιδιοκτητών Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συμμετοχή στο πρόγραμμα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ορισμός εκπροσώπου πολυκατοικίας συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις.
 2. Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου Εκπροσώπου Πολυκατοικίας
 3. Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
 4. ΕΤΑΚ για κάποιο από τα Διαμερίσματα ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης3
 5. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)7
 6. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
 7. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
 8. Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει Προσφορών ανά Διαμέρισμα σε Πολυκατοικία, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους ιδιοκτήτες
 9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 εκπροσώπου πολυκατοικίας

Τοπογραφικά – Αποτυπώσεις

Η εταιρεία μας κατέχοντας τεχνογνωσία, εμπειρία και ιδιόκτητα μηχανήματα, είναι σε θέση να σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, με πλήρη λεπτομέρεια των υπαρχόντων κατασκευών σε αυτά καθώς και πλήρη υψομετρία.
 • Χαράξεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
 • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες.
 • Ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87). Χρησιμοποιείτε και ως προαπαιτούμενο για τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό έκτασης από το Δασαρχείο και για τον έλεγχο ένταξης τους στο Κρατικό Κτηματολόγιο.
 • Διερεύνηση πινάκων απαλλοτριώσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων που τους συνοδεύουν.
 • Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών και αξόνων οδών.
 • Αποτυπώσεις χώρων όπως κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.α.

Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης

Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε την Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης του ακινήτου σας άμεσα από την στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών που ακολουθούν :

α. τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου

β. οικοδομική άδεια του ακινήτου

γ. εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου

δ. νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων

ε. επωνυμία και στοιχεία της επιχείρησης που πρόκειται να εγκατασταθεί στο χώρο

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει τη συλλογή των παραπάνω (β,γ) δικαιολογητικών από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Η Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης  (ΒΧΚΧ) απαιτείται  για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)  όπως επίσης και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών (Π.Φ.Υ) όπως ιατρεία , οδοντιατρεία , διαγνωστικά εργαστήρια και φαρμακεία.

Από τις 8/8/2013 όπου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 174Α ο Ν. 4178/2013 « Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης  Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις  » καταργείται η υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης από τις  Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) η οποία πλέον χορηγείται από ιδιώτες μηχανικούς , που είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων. Ο μηχανικός που χορηγεί τη βεβαίωση πρέπει προηγουμένως να ενημερωθεί από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ για τους ισχύοντες όρους δόμησης και για τις επιτρεπόμενες χρήσεις στη θέση του ακινήτου  ( Χρήση Γης) και φυσικά να επιθεωρήσει το χώρο του ακινήτου.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά στο 2110131302  για να σας διευκρινίσουμε οποιαδήποτε απορία σας.

Ταυτότητα Κτιρίου

Τι είναι

 

Ταυτότητα κτιρίου είναι ο φάκελος που περιλαμβάνει :

α) την θεωρημένη από την πολεοδομία οικοδομική άδεια του κτιρίου.

β) τα θεωρημένα από την πολεοδομία εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας.

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.

δ) τα σχέδια κατόψεων που αποτυπώνουν το κτίριο ή το τμήμα αυτού όπως κατασκευάστηκε τελικώς , καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας ή τα στοιχεία νομιμοποίησης.

ε) τα έντυπα ελέγχου.

ζ) το βίντεο με την απεικόνιση των χώρων και των εγκαταστάσεων του κτιρίου.

η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου.

θ) πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου ή τμήματος αυτού.

με σκοπό τον έλεγχο της κατασκευής των κτιρίων και την καταπολέμηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών και των υπερβάσεων δόμησης.

Που εφαρμόζεται

Εφαρμόζεται:

α) σε κάθε νέο κτίριο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής αυτή που θα οριστεί από Προεδρικό Διάταγμα.

β) σε όλα τα Ιδιωτικά και Δημόσια κτίρια σε χρονικό διάστημα 10 ετών με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής αυτή που θα οριστεί από Προεδρικό Διάταγμα.

γ) σε κάθε ακίνητο που έχει ή πρόκειται να ενταχθεί  στο Νόμο των Αυθαιρέτων (Ν.4178/13) και σε διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία υπαγωγής στο Νόμο.